Belsquare

Algemene voorwaarden

I. Juridische kenningsgeving

SCRL BELSQUARE
HOOFDKANTOOR DE PRAETERESTRAAT, 2/4, 1000 BRUSSEL
EMAIL : INFO@BELSQUARE.EU
TEL : +32 2 648 20 20
BEDRIJSNUMMER : 0534.560.466

II. Gebruiksvoorwaarden van BELSQUARE-website

a. Gebruik van de site

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna de Disclaimer) zijn van toepassing op de site belquare.eu, hierna de "Site" genoemd. Deze site werd gecreëerd en wordt beheerd door de CVBA BelSquare, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Praeteretraat 2 te 1000 Brussel en waarvan het ondernemingsnummer 0534560466 is (hierna BELSQUARE).

Raadpleging of gebruik van de Site impliceert automatisch de volledige aanvaarding van de Disclaimer. De toegang tot de informatiepagina's is gratis, maar impliceert wel kennis en acceptatie van de Disclaimer.

Wanneer een bezoeker (hierna "u") de Site blijft raadplegen, betekent dit dat hij de inhoud van de Disclaimer formeel heeft aanvaard.

De toegang tot de site is gratis. U dient zich te registreren op de Site, bepaalde gegevens door te geven en eventueel een toegangscode of wachtwoord aan te maken om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten die door de Site worden aangeboden. Als u de voorwaarden van deze diensten of het privacy beleid met betrekking tot deze diensten niet accepteert, kunt u geen gebruik maken van de aangeboden diensten.

Door eenvoudigweg gebruik te maken van de Site, aanvaardt u de Disclaimer volledig en onvoorwaardelijk en verbindt u zich ertoe alle clausules ervan na te leven. Indien u de Disclaimer geheel of gedeeltelijk niet accepteert, wordt u geadviseerd de Site niet te bezoeken of te gebruiken.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van alle pagina's van de Site. Tegelijkertijd zijn er op de Site andere voorwaarden of online contracten voorzien om bepaalde situaties of diensten die door de Site worden aangeboden te regelen. Deze voorwaarden worden u voorgesteld en u moet ze formeel aanvaarden vooraleer u gebruik maakt van deze diensten of bijzondere situaties.

BELSQUARE behoudt zich het recht voor om de Disclaimer op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, aan te passen, in het bijzonder in overeenstemming met wettelijke of jurisprudentiële ontwikkelingen. Wij raden u daarom aan de Disclaimer regelmatig te raadplegen om de meest recente versie ervan te kennen. In geval van een substantiële wijziging van de Disclaimer zal in de mate van de mogelijke informatie over dit onderwerp op de Site worden voorgesteld.

De Site is in principe te allen tijde toegankelijk, behalve voor al dan niet geplande onderbrekingen, voor onderhoudsdoeleinden of in geval van overmacht. BELSQUARE kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de onbeschikbaarheid van de Site.

b. Door de site voorgestelde informatie

BELSQUARE beheert en past de Site voortdurend aan om de bezoekers de meest recente informatie over haar producten, diensten en activiteiten te verstrekken. Het doel van de Site is om de bezoekers zo goed mogelijk te informeren. Als er onjuiste informatie wordt gepubliceerd, zal BELSQUARE alles in het werk stellen om deze te corrigeren zodra de fout wordt ontdekt. BELSQUARE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid of de volledigheid van de op de Site geraadpleegde informatie.

De informatie die op de Site wordt gepubliceerd is van algemene aard en is niet ontworpen om aan elke individuele behoefte te voldoen, is niet noodzakelijkerwijs volledig of bijgewerkt en vormt geen geïndividualiseerd professioneel advies of aanbeveling. BELSQUARE garandeert noch de juistheid, noch de wettelijkheid van de informatie die op de Site wordt gepubliceerd of aangeboden (met inbegrip van eventuele reclameboodschappen die onder de verantwoordelijkheid van de adverteerder worden gepubliceerd). De inhoud van de Site (inclusief hyperlinks) kan op elk moment worden aangepast, gewijzigd of aangevuld zonder enige waarschuwing of mededeling.

c. Verantwoordelijkheid van BelSquare

BELSQUARE garandeert niet de permanente beschikbaarheid, zonder fout of onderbreking, van alle functies van de Site, noch de onmiddellijke herstelling van fouten of de totale afwezigheid van virussen of andere schadelijke elementen op de Site of afkomstig van de Site. BELSQUARE kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materieel of immaterieel) geleden in verband met het gebruik van de Site of de onmogelijkheid om de Site te gebruiken. BELSQUARE wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van oneigenlijk of frauduleus gebruik van de op de Site verstrekte informatie.

d. Hyperlinks naar de site

De creatie van links naar de site moet worden gecommuniceerd aan de beheerder van deze site. De link moet zo worden gemaakt dat er een nieuw extra venster wordt geopend in de browser die alleen de startpagina van de site aanbiedt. Deep linking is verboden.

e. Hyperlinks naar andere sites

De Site kan directe en indirecte hyperlinks bevatten naar andere sites van instellingen en personen die ofwel gelinkt zijn aan BELSQUARE ofwel volledig onafhankelijk zijn van BELSQUARE. BELSQUARE zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor welke inhoud of welk privacy beleid dan ook dat deel uitmaakt van een site waarnaar een door de Site voorgestelde link verwijst. Het aanbrengen van hyperlinks naar een of meer andere sites, met inbegrip van de links op deze sites, betekent op geen enkele wijze dat er sprake is van enige vorm van associatie, partnerschap, aansluiting of goedkeuring met de instellingen die deze sites voorstellen.

Zodra BELSQUARE op de hoogte is, op een site waarnaar een door de Site voorgestelde link verwijst, van mogelijke illegale inhoud of inhoud die niet overeenstemt met het beoogde doel, zal de hyperlink van de site worden verwijderd, zonder dat dit enige aansprakelijkheid van BELSQUARE met zich meebrengt voor de periode waarin de hyperlink op de Site werd voorgesteld.

BELSQUARE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de adressen van de website of de domeinnamen die op de Site voorkomen.

f. Intellectueel eigendom

De teksten, foto's, lay-outs, slogans, illustraties en andere elementen die op de Site voorkomen zijn auteursrechtelijk beschermd. De handelsnaam BELSQUARE, logo's, tekeningen, slogans en databases zijn beschermd. Elke kopie, aanpassing, vertaling, arrangement, gebruik of wijziging van het geheel of een deel van de Site, in welke vorm en met welk middel dan ook, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BELSQUARE. De gebruikers van de Site verbinden er zich uitdrukkelijk toe de auteursrechten van BELSQUARE en van derden volledig te respecteren. BELSQUARE behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te nemen die zij passend acht om de schending van haar auteursrechten te voorkomen of te beëindigen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid kan worden verweten ten gevolge van deze maatregelen.

BELSQUARE geeft de bezoeker enkel toestemming om de gegevens op de Site te kopiëren, af te drukken en te gebruiken op voorwaarde dat ze worden gebruikt om de bezoeker te informeren en met uitsluiting van elke verveelvoudiging, verspreiding of commercialisering.

g. Privacy beleid

Het beleid inzake persoonsgegevens van BELSQUARE met betrekking tot eenvoudige bezoekers van de Site is toegankelijk op de homepage van de Site en de aanvaarding van dit beleid is noodzakelijk om toegang te krijgen tot de diensten van BELSQUARE.

h. Verantwoordelijkheid van de bezoeker

Door zich toegang te verschaffen tot de informatie die door de Site wordt aangeboden, ziet u af van elke vordering of elk verhaal tegen BELSQUARE met betrekking tot het gebruik van de gegevens of informatie die u op de Site ter beschikking worden gesteld. BELSQUARE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, van welke aard dan ook, zowel gevolgschade als incidentele schade. Door zich toegang te verschaffen tot de informatie die door de Site wordt aangeboden, gaat u ermee akkoord alle risico's die inherent zijn aan het gebruik van de Site op u te nemen en af te zien van elke vordering tegen BELSQUARE, met inbegrip van het risico van schade aan een computer, software of uw gegevens veroorzaakt door een virus dat wordt overgedragen of geactiveerd door de Site of door het feit dat u toegang hebt gekregen tot de Site.

i. Beveiliging van de site

Om de veiligheid van de Site te verzekeren, zal BELSQUARE alle nodige maatregelen nemen zoals veiligheidsaudits, encryptietechnieken, beveiligde omgevingen en alle redelijke maatregelen en procedures in overeenstemming met de stand van de techniek op dit gebied. Bepaalde delen van de Site kunnen worden gereserveerd en gekoppeld aan toegangsvoorwaarden. In geval van een aanval op de Site, computercriminaliteit of elke andere ongeoorloofde poging om toegang te krijgen tot het geheel of een deel van de Site, zal BELSQUARE alle wettelijke middelen gebruiken die haar ter beschikking staan om de integriteit van de Site te vrijwaren, in samenwerking met de bevoegde wettelijke en politionele autoriteiten.

j. Nietigheid van een clausule

De nietigheid, onwettigheid of niet-toepasselijkheid van een of meer clausules van de Disclaimer leidt niet tot de nietigheid of niet-toepasselijkheid van de andere clausules. De geheel of gedeeltelijk onwettige, nietige of niet-toepasselijke bepaling zal als nietig worden beschouwd, waarbij alle andere voorwaarden van toepassing blijven. De nietige bepaling wordt dan vervangen door een andere bepaling met dezelfde werking.

k. Toepasselijk recht

Aangezien uw bezoek aan de Site impliceert dat u akkoord gaat met deze Disclaimer en dus een onlineovereenkomst vormt, gaat u ermee akkoord dat elk geschil of elke actie met betrekking tot de Site of alle gegevens die op de Site verschijnen, wordt beheerst door het Belgische recht. Door de Site te bezoeken, erkent u de bevoegdheid van de rechtbanken en gerechtshoven van Brussel, België, en gaat u ermee akkoord om alleen in de Franse taal een vordering in te stellen voor deze rechtbanken.

III. Cookies Beleid

a. Wat zijn cookies en waarvoor worden ze gebruikt?

Een cookie is een klein bestandje dat informatie bevat over het gedrag van de bezoeker wanneer hij of zij een site bezoekt. De cookie wordt gegenereerd door de server van de bezochte site, maar wordt opgeslagen op de harde schijf van de computer of op elk mobiel apparaat met een internetverbinding.

De cookie slaat bijvoorbeeld uw taalvoorkeur op, zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw de taal dient in te stellen. De cookie stelt ons ook in staat om uw navigatie op onze websites te optimaliseren.

Er zijn verschillende soorten cookies : de cookies die gebruikt worden door de website die de cookie plaatst en de cookies die door derden worden verzonden voor reclamedoeleinden of analyse van het publiek (interne en externe cookies).

b. De cookies op onze websites

Noodzakelijke cookies: Het doel van deze cookies is om u in staat te stellen door onze websites en applicaties te bladeren en gebruik te maken van de beschikbare functies. Door deze cookies uit te schakelen, heeft u geen toegang tot alle diensten die wij u aanbieden.

Functionele cookies: Het doel van deze cookies is om de werking van onze websites en applicaties te vergemakkelijken en een gepersonaliseerde surfervaring te bieden door bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren - zoals taalinstellingen - bij te houden. Door deze cookies uit te schakelen, heeft u geen toegang tot alle diensten die wij u aanbieden.

Cookies voor publieksanalyse: Deze cookies worden gebruikt om gegevens te verzamelen over het gebruik van onze websites en toepassingen, zoals het aantal bezoekers, populaire webpagina's en de tijd die gebruikers op een bepaalde pagina doorbrengen. Zij stellen ons in staat om uw gebruikerservaring zo aangenaam mogelijk te maken door onze website aan te passen aan uw gedrag en de effectiviteit van onze marketingacties te meten. We gebruiken deze cookies ook om statistieken samen te stellen.

Google Analytics: Wij maken gebruik van diensten zoals Google Analytics, dat anonieme gegevens verzamelt over het gebruik van onze websites en applicaties om gebruiksstatistieken over onze websites en applicaties samen te stellen. Meer informatie over hoe Google uw gegevens gebruikt, vindt u op: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/

Cookies van derde partijen: Houd er rekening mee dat derde partijen (waaronder bijvoorbeeld advertentienetwerken en externe serviceproviders zoals webverkeeranalysediensten) ook cookies kunnen gebruiken, waarover wij geen controle hebben. Deze cookies kunnen analytische / prestatiecookies of gerichte cookies zijn.

c. Bewaartermijn

De opslagperiode voor cookies varieert afhankelijk van het type cookie: noodzakelijke cookies worden over het algemeen opgeslagen totdat de browser wordt gesloten, terwijl functionele cookies 1 jaar bewaard blijven.

d. Cookies toestaan of blokkeren?

Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u cookies uitschakelen of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Deze handeling kan ook automatisch worden uitgevoerd.

Het is ook mogelijk om uw internetbrowser zo in te stellen dat u op de hoogte wordt gebracht wanneer er cookies worden opgeslagen en u zelf kan beslissen of u deze accepteert of dat u in bepaalde gevallen of in het algemeen cookies weigert. Het beheer van de cookie-instellingen verschikt van browser tot browser. Dit wordt beschreven in het menu van elke internetbrowser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U krijgt er toegang toe voor elke browser door op de volgende links te klikken:

  • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
  • Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
  • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
  • Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

U bent vrij om te beslissen of u al dan niet cookies accepteert. Verlies echter niet uit het oog dat cookies vaak uw surfervaring vergemakkelijken.

e. Bijwerken van ons cookiebeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit cookiebeleid te allen tijde te wijzigen, zowel om te voldoen aan de normen opgelegd door de wetgeving als omdat onze websites/toepassingen en diensten voortdurend evolueren. Dit doen we eenvoudigweg door een nieuwe versie op de websites en toepassingen te publiceren, zonder uitdrukkelijke kennisgeving. De gebruiker wordt daarom verzocht om onderhavig cookiebeleid regelmatig opnieuw te lezen

f. Vragen over het Cookiebeleid van BelSquare?

Als u vragen heeft over het Cookiebeleid van BelSquare, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar gdpr@belsquare.eu