Belsquare

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

De facturen aangeboden door BelSquare moeten betaald worden, behalve in geval van uitzonderlijk uitstel vermeld op de factuur, binnen de 15 dagen vanaf de datum van uitgifte.

In het geval van wanbetaling, zal het openstaande bedrag, zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving, vermeerderd worden met i) vertragingsrente die van toepassing is bij de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, verhoogd met 1% van het factuurbedrag vanaf de vervaldatum van de factuur tot volledige betaling. (ii) een vaste vergoeding van 10% van het openstaande bedrag met een minimum van 150 EUR.

Bij het ontbreken van een volledige betaling, heeft BelSquare het recht, zonder waarschuwing of voorafgaande ingebrekestelling, haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk stop te zetten totdat de klant volledig zijn verplichtingen naleeft. In dat geval is de klant verantwoordelijk voor de directe en indirecte schadelijke gevolgen van de schorsing door BelSquare van de nakoming van zijn verplichtingen.

Bij betwisting van de factuur, dient men hierover BelSquare schriftelijk te contacteren binnen een termijn van 15 dagen, vanaf de ontvangst van de factuur. Bij gebreke van een schriftelijke melding binnen deze termijn, wordt de factuur beschouwd als definitief aanvaard en is haar bedrag onbetwistbaar.

In het geval van een geschil, zullen BelSquare en de klant een minnelijke schikking proberen te vinden. Bij gebreke van een minnelijke schikking, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar het hoofdkantoor van BelSquare is gevestigd. De relatie tussen BelSquare en de klant wordt uitsluitend beheerd door het Belgische recht.