Belsquare

Privacy beleid voor de site BelSquare.eu

Deze site werd gecreëerd en wordt beheerd door CVBA BelSquare, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Praeterestraat 2/4 te 1000 Brussel en waarvan het ondernemingsnummer 0534560466 is (hierna BELSQUARE).

BELSQUARE verbindt zich ertoe de persoonlijke levenssfeer te respecteren van de personen die zij ontmoet in het kader van haar activiteiten en in het bijzonder bij het bezoeken en gebruiken van de Site.

Dit beleid inzake persoonsgegevens (hierna het beleid) beschrijft hoe wij de persoonsgegevens die wij verzamelen uit formulieren, websiteregistratie, telefoongesprekken, e-mails en andere communicatie met u, beheren. Wij verwerken uw Persoonsgegevens in overeenstemming met alle toepasselijke voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Door dit Beleid te aanvaarden, door gebruik te maken van de diensten van BelSquare, door u te registreren voor een BelSquare-evenement of door uw persoonlijke gegevens op een andere manier aan BelSquare te verstrekken, erkent u en gaat u akkoord met de voorwaarden van het Beleid en met de verwerking en de overdracht van Persoonlijke Gegevens die in overeenstemming met het Beleid zullen worden uitgevoerd.

De Persoonsgegevens die we in de loop van onze relatie verzamelen zijn:

 • Naam
 • Voornaam
 • Adres
 • Bedrijf
 • E-mail
 • Telefoon

Voor ongevraagde sollicitaties en als reactie op een vacature op onze site zijn de gegevens die op de CV's van de kandidaten staan vermeld.

Wij gebruiken deze Persoonlijke Gegevens voor:

 • Reageer op uw verzoeken en communiceer met u en anderen in de loop van ons bedrijf.
 • Stuur u informatie over BelSquare-evenementen (inclusief een nieuwsbrief waarvoor u zich op elk moment kunt uitschrijven).
 • Om u te ondersteunen en te assisteren bij onze diensten.
 • Stuur u belangrijke informatie over wijzigingen in onze producten en diensten, onze voorwaarden en andere administratieve, technische of commerciële informatie.
 • Beslissingen nemen over de dienstverlening aan u.
 • Marktonderzoek en -analyse uitvoeren, met inbegrip van tevredenheidsonderzoeken.
 • Om u te voorzien van marketinginformatie (inclusief informatie over onze producten of andere producten en diensten die worden aangeboden door onze geselecteerde externe partners) in overeenstemming met de voorkeuren die u hebt uitgesproken.
 • Stel u in staat om actief deel te nemen aan onze activiteiten en deze te beheren, met inbegrip van forums, discussies, seminars, vergaderingen en andere evenementen.
 • Het oplossen van claims
 • Beheer van ongevraagde sollicitaties en reacties op vacatures
 • Beheer van verzoeken om toegang, rectificatie, enz.
 • Voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving (inclusief wetten buiten uw land van verblijf), zoals die met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, voldoen aan de wettelijke procedure en ingaan op verzoeken van overheidsinstanties (inclusief die buiten uw land van verblijf).

De rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn als volgt:

 • De toestemming van de betrokkene, die het recht heeft om zijn of haar toestemming te allen tijde in te trekken (zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die voorafgaand aan de intrekking is gegeven);
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of de uitvoering van precontractuele maatregelen (in het bijzonder voor ongevraagde sollicitaties of als reactie op werkaanbiedingen op onze site);
 • Het rechtmatige belang van de controleur.

Indien wij andere gegevens moeten verzamelen of Persoonsgegevens moeten verwerken voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden, zullen wij u voorzien van informatie over dit nieuwe doel en eventuele andere noodzakelijke informatie voordat wij met de nieuwe verwerking beginnen. Voor sommige van onze activiteitengelden aanvullende voorwaarden die aanvullende informatie kunnen bevatten over de manier waarop wij uw Persoonlijke Gegevens gebruiken en openbaar maken. We stellen daarom voor dat u ze zorgvuldig leest.

Wij maken geen gebruik van besluitvormingstechnieken op basis van geautomatiseerde verwerking die rechtsgevolgen hebben voor de betrokkene of die hem of haar in belangrijke mate beïnvloeden.

BELSQUARE kan persoonsgegevens toegankelijk maken voor de volgende personen en entiteiten:

 • Externe serviceproviders zoals experts, IT-systeemdienstverleners, support, hosting, printserviceproviders en andere soortgelijke externe leveranciers en uitbestede serviceproviders die ons helpen bij de uitvoering van onze activiteiten.
 • Overheidsautoriteiten en derden die betrokken zijn bij een rechtszaak of op grond van een wettelijke verplichting.
 • Andere derden met wie wij Persoonsgegevens kunnen delen in verband met een lopende of voorgenomen reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht, portefeuilleoverdracht of andere transactie met betrekking tot het geheel of een deel van onze activiteiten.

BELSQUARE geeft geen gegevens door buiten de Europese Unie.

BELSQUARE neemt de gepaste technische en organisatorische maatregelen die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming. Als u reden heeft om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u het gevoel heeft dat de veiligheid van de Persoonlijke Gegevens die u bij ons heeft mogelijk in gevaar is gebracht), dan verzoeken wij u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Wanneer BelSquare Persoonlijke Gegevens aan een dienstverlener verstrekt, zal deze zorgvuldig worden geselecteerd en zal hij de nodige maatregelen moeten nemen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de Persoonlijke Gegevens te garanderen.

BELSQUARE neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de verwerkte Persoonsgegevens betrouwbaar zijn voor het beoogde gebruik, en zo nauwkeurig en volledig als nodig is om de in dit Beleid beschreven doeleinden te bereiken. 

De gegevens van de betrokken personen worden 5 jaar na ons laatste contact of op grond van wettelijke verplichtingen of specifiek beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens bewaard.
Kandidaat gegevens worden tot 12 maanden na verzending van de aanvraag bewaard.

Als u persoonlijke gegevens aan BelSquare verstrekt met betrekking tot andere personen, stemt u ermee in: (a) het individu te informeren over de inhoud van dit Privacy beleid, en (b) de wettelijk vereiste toestemming te verkrijgen voor het verzamelen, gebruiken, openbaar maken en overdragen (met inbegrip van grensoverschrijdende overdracht) van Persoonsgegevens over het individu in overeenstemming met de voorwaarden van dit Beleid.

U hebt het recht op toegang tot, rectificatie van, bezwaar tegen het gebruik van, of het verzoek tot verwijdering, beperking of overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens op bepaalde grondslagen. Neem contact met ons op via GDPR@belsquare.eu  om uw identiteit te bewijzen door middel van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart, met al uw verzoeken of als u vragen of zorgen heeft over de manier waarop wij met uw Persoonsgegevens omgaan. Gelieve er rekening mee te houden dat bepaalde Persoonsgegevens kunnen worden vrijgesteld van het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking, verzet of overdraagbaarheid in overeenstemming met de DPMR of de Belgische Privacywetgeving.

Wij herzien de regels in dit beleid regelmatig en behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen om veranderingen in onze bedrijfsvoering en wettelijke vereisten te weerspiegelen. Wij zullen u op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen.

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw Persoonlijke Gegevens behandelen en als u denkt dat contact met ons opnemen het probleem niet zal oplossen, dan erkennen de toepasselijke Privacywetten uw recht om een klacht in te dienen bij de relevante regelgevende instantie: https://www.autoriteprotectiondonnees.be